Segobriga (Provincia de Cuenca, Hispania Citerior) (CSIR)

Es tracta del volum amb el catàleg d’esculptures romanes procedents de la ciutat de Segrobiga.

El volum, obra de José Miguel Noguera Celdrán, catedràtic d’Arqueologia de la Universitat de Múrcia, és un corpus que recull de manera exhaustiva la totalitat de les evidències escultòriques documentades a la ciutat romana de Segobriga. Consta de 438 pàgines, més 94 làmines en blanc i negre i 9 a color reservades als fragments de bronze i a les microfotografies i anàlisi per catadoluminiscència d’una selecció dels marbres.

Prologat per Juan Manuel Abascal i Rosario Cebrián, integra la primera part de l’obra un minuciós catàleg en què es recullen i estudien (fitxa catalogràfica, descripció i anàlisi tipològica, estilística i iconogràfica) un total de 352 escultures i fragments escultòrics, ordenats topogràficament per raó del seu lloc de procedència i troballa (muralla, teatre, amfiteatre, fòrum, termes monumentals, necròpolis). Un annex conté el catàleg amb 23 fragments de pulvini pertanyents a monuments sepulcrals de les necròpolis urbanes.

La segona part es dedica a l’estudi històric i arqueològic de les manifestacions escultòriques catalogades, analitzades segons el material (tipus, cronologia, pedreres locals, tallers), des del punt de vista topogràfic (santuari de Diana, teatre, fòrum, necròpolis…) i també per la seva significació com a elements integrants dels principals ambients de la ciutat.

Completen el volum una exhaustiva bibliografia, diversos índexs toponímics, onomàstics, temàtics, d’institucions, i de museus i llocs de conservació, i un apèndix (signat per A. Àlvarez, A. Domènech, A. Gutiérrez, P. Lapuente i I. Rodà) amb els resultats de les anàlisis d’una selecció de mostres de marbres blancs de diverses escultures.