Interdisciplinary Studies on Ancient Stone

Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009)

Aquesta obra recull les aportacions (comunicacions orals i pòsters) que es van presentar durant el IX Congrés Internacional de l’Association for the Study of Marbles and Other Stones in Antiquity (ASMOSIA), celebrat a Tarragona entre el 8 i el 13 de juny del 2009.

Aquest volum inclou 88 articles, que són un reflex fidel del resultat del punt de trobada per a la comunitat científica interessada en els materials lapidis (marmora i altres roques) per discutir i intercanviar noves dades i resultats sobre tots els aspectes (geològic, analític, arqueològic, artístic i històric) relacionats amb l’estudi dels materials lapidis a l’Antiguitat que fou el Congrés.

Seguint les premises de l’ASMOSIA, es fa especial atenció a una aproximació multidisciplinar i la col·laboració entre investigadors i professionals de diverses disciplines com a eina fonamental per avançar en la identificació, ús, comerç i explotació dels materials lapidis en època antiga.

El volum s’articula en 8 capítols que deriven de les sessions a partir de les quals es va organitzar el Congrés:

1. Applications to specific archaeological questions. Use of Marble

2. Provenances and identification I. Marbles

3. Provenances and identification II. Other stones

4. Transport and trade of stone

5. Quarries

6. Quarrying techniques, organization and stone manufacturing

7. Pigments and paintings of marble

8. Symbolism of stones. Local and imported materials