El fet artístic és una realitat que conforma un component molt significatiu dels valors materials que contribueixen a caracteritzar una cultura. L’ICAC desenvolupa, també com a línia de recerca pròpia, l’estudi d’aquest aspecte del món antic que considera el fenomen de la creació artística en si mateixa i els documents arqueològics que se’n deriven: escultures, pintures, mosaics, arts de l’objecte…

En els projectes d’aquesta línia de recerca es para especial atenció a les anàlisis pròpies d’aquesta disciplina com la iconografia, la comercialització i difusió, la qüestió dels tallers i les produccions artesanals, l’estudi de l’estil i el context social, cultural i ideològic de les produccions artístiques clàssiques, emprades tot sovint com a element legitimador del poder polític…, tot conectant amb d’altres especialitats. És especialment important la relació d’aquesta línia de recerca amb ciències transversals com l’epigrafia o l’arqueometria; és per això que la majoria dels projectes que es desenvolupen en el marc de la línia d’Arqueologia Clàssica i Produccions Artístiques formen part també tant del programa transversal de Fonts textuals, epigrafia i numismàtica com del d’Arqueometria, que es desenvolupa des de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC.

Aquestes interconexions permeten d’avançar en la discriminació entre escultura local i importada i, al mateix temps, impulsar la recerca sobre una matèria per regla general menys atesa per la comunitat científica dedicada a l’arqueologia clàssica: les arts de l’objecte, abans mal qualificades com a arts menors, però en el benentès que són menors només per la seva mida reduïda, no pas pel seu menor valor artístic, que pot assolir un alt nivell, ben palès per exemple en les gemmes i els camafeus. Dintre d’aquesta línia de recerca s’analitzen obres de les cultures grega i romana, però també d’altres cultures clàssiques en contacte, com ara la púnica, la dels ibers o els etruscos, que sovint necessiten metodologies específiques.

Les metodologies i resultats dels projectes d’aquesta línia han cristal·litzat en l’impuls per endegar i continuar projectes internacionals, com és el cas del Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) o l’organització o presència regular dels invetigadors d’aquesta línia, com a membres del comitè científic, en congressos específics de ressò i reconeixement internacionals.

Consulteu els diferents projectes associats: