Tarraco urbs opulentissima: anàlisi de contextos ceràmics dels segles I al III dC.

Tesi doctoral
Doctorand: Arnau Trullén Fernández
Director/s: Josep Anton Remolà (URV)
Dates: 01/03/2007 - 04/11/2010

Aquest treball planteja un estudi de materials ceràmics del segle I a III dC a la ciutat romana de Tarraco. En primer lloc, s’ha realitzat una recerca bibliogràfica i documental de totes les intervencions arqueològiques de la ciutat de Tarragona en les que era possible localitzar conjunts tancats de dipòsits de material ceràmic del període objecte d’estudi, seleccionant aquells que per les seves característiques (procés de formació, volum de material, etc.) permetien aprofundir en l’anàlisi de la ceràmica present a la ciutat de Tarraco en època altoimperial. Al mateix temps, s’ha dut a terme un recull bibliogràfic dels estudis de material ceràmic publicats i que fan referència a la ciutat de Tarraco, tant per al període històric estudiat com per als segles immediatament anteriors i posteriors.

COMPARTEIX: