Estudi dels patrons de poblament a la Ilergècia occidental durant la protohistòria

Tesi doctoral
Doctorand: Núria Otero
Director/s: M. Carme Belarte (ICREA-ICAC), J. Ignacio Fiz (URV-ICAC)
Dates: 01/02/2013 -

Aquesta tesi doctoral proposem l’aproximació a l’estudi del poblament protohistòric a l’interfluvi Segre-Alcanadre, un territori a cavall entre Catalunya i Aragó caracteritzat per conformar una unitat geomorfològica, paisatgística i lingüística. la metodologia a través de la qual pretenem copsar els canvis i les continuïtats en els patrons d’assentament és la pròpia de l’arqueologia del territori. Així doncs mitjançant la recollida de dades sobre el terreny i la seva explotació estadística ens proposem obtenir claus d’anàlisi que ens permetin identificar els patrons de la implantació humana a la zona.

L’analisi locacional és només un dels eixos sobre els quals gravita aquest projecte en el qual pretenem aprofitar els avantatges que ofereixen els entorns de tipus SIG a l’hora de modelitzar, simular i cercar pautes de distribució i interaccions entre assentaments. Així doncs, no focalitzem exclusivament la nostra atenció en el jaciment com a objecte d’estudi, sinó que també analitzem altres elements com la xarxa viària, la captació de recursos, la territorialitat teòrica, les conques visuals i les conques hidrogràfiques entre altres.

Per tal efecte ens valdrem, com avançavem de la recollida de dades in situ que ens proporcionarà el sistema de poblament i de cartografia temàtica de diverses classes, mapes geològics, topogràfics històrics i actuals, ortofotografia i matges satel·litals, gràcies als quals podrem obtenir claus d’anàlisi que ens ajudin a comprendre la complexitat de les dinàmiques en l’ocupació d’aquest territori.

COMPARTEIX: