ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2008
Berni, P., Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis, Col·lecció instrumenta, 29.
Llibre | 2008
Berni, P.; Revilla, V., "Los sellos de las ánforas de producción tarraconense: representaciones y significado", La producció i el comerç de les àmfores de la província Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual Guasch (Barcelona, 17-18 de novembre de 2005), Barcelona, p. 95-111.
Article en actes de congrés | 2008
Bertral, A.; Font, B., "Conservació – restauració de la indústria lítica en sílex i corniana del jaciment del Plistocè Mitjà Català de La Cansaladeta", Unicum: revista de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, 7, p. 66-77.
Article en d'altres revistes | 2008
Bosch, A.; Gonzalo, X., "Entrevista a Israel Finkelstein. Tel-Aviv (Israel), 2007", Estrat Crític, 2, p. 8-12.
Article en d'altres revistes | 2008
Bustamante, M.; Huguet, E., "Las cerámicas “Peñaflor”" a Bernal, D.; Ribera, A., Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Universidad de Cádiz, Cádiz, p. 297-306.
Capítol de llibre | 2008
Bustamante, M.; Huguet, E., "Las cerámicas Tipo Peñaflor" a Bernal, D.; Ribera, A. (eds.), Cerámicas Hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Universidad de Cadiz, Cadiz, p. 185-195.
Capítol de llibre | 2008
Camarós, E.; Cantoni, G.; Garcia Casas, D.; Garcia Tuset, N.; Gonzalo, X.; Marín, D.; Masclans, A.; Negre, J.; Yannito, V., "Arqueologia Social: una arma carregada de futur", Estrat Crític, 2, p. 13-25.
Article en d'altres revistes | 2008
Camarós, E.; Cantoni, G.; Garcia, D.; Garcia, N.; Gonzalo, X.; Marín, D.; Masclans, A.; Negre, J.; Yannito, V., "La arqueología (social) que necesitamos", Actas de las I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: dialogando con la cultura material (Madrid, 3-5 de setembre de 2008), Compañía Española de Repografía y Servicios, Madrid, p. 535-542.
Article en actes de congrés | 2008
Carreras, C.; Bàscones, P.; Berni, P., "Museos en nuestro país", Mosaic, nº 68 - Revista de Tecnología y Comunicación Multimedia de Graduado en Multimedia de la UOC. .
Article en revistes indexades | 2008
Casas, A.; Cosentino, P. L.; Díaz, Y.; Fiandaca, G.; García, E.; Himi, M.; Lafuente, M.; Martorana, R.; Macias, J. M.; Menchón, J.; Muñoz, A.; Sala, R.; Teixell, I., "A la recerca del temple d’August a Tarragona: una experiència entre arqueologia i geofísica", COTA ZERO. Revista d’Arqueologia i Ciència, 23, p. 9-12. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2008