Alessandro Ravotto

Investigador adscrit postdoctoral (R2), Àrea de recerca.
Membre, Equip de recerca: Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA).
Codi ORCID: 0000-0001-5800-1661
aravotto@icac.cat
Publicacions
Nolla, J.M.; Ravotto, A., "270 dC. Les Muralles de la por" a de Riquer, B., Història Mundial de Catalunya, Edicions 62, Barcelona, p. 133-139.
Capítol de llibre | 2018
Ravotto, A., "Muralla romana i representació de la ciutat", Butlletí Museu d’Història de Barcelona, 34, p. 20.
Article en d'altres revistes | 2018
Ravotto, A.; Rodà de Llanza, I., "La cronologia de les muralles romanes de Barcelona després d’un segle de recerques arqueològiques" a Riu-Barrera, E. (ed.), Intervenir a la muralla romana, Documents 12, Museu d'Història de Barcelona, Barcelona, p. 42-65.
Capítol de llibre | 2017
Ravotto, A., "La simbiosi entre muralla i ciutat de Barcino", Auriga. Revista de divulgació del Món Clàssic, 87, p. 10-15. Carhus+D / 3.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2017
Ravotto, A., "Inventari del material moble procedent del farciment del fossat romà de l’avinguda de la Catedral. Algunes consideracions sobre els productes ceràmics", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, p. 302-312.
Article en d'altres revistes | 2016
Més publicacions
Ravotto, A., Parietes. Arqueologia al nucli antic de Parets del Vallès, Estudi Locals 10, Ajuntament de Parets del Vallès, Parets del Vallès.
Llibre | 2016
Ravotto, A.; Mestres, J. S.; Pugès, M.; Segura J., "Estudi dendroarqueològic del pou de Foneria", Quarhis. Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 12, p. 171-179 / MIAR: 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Ravotto, A.; Antolín F.; López Bultó, O.; Piqué i Huerta, R., "La transformació del medi natural al paisatge agrícola al llarg de l’època antiga. L’exemple del jaciment de Foneria (Barcelona)", Quarhis. Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 12, p. 146-170 / MIAR: 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Piqué, R.; Ravotto, A.; López Bultó, O., "Roman wells of north-eastern Iberian Peninsula: Landscape and use of wooden resources", Quaternary International, 404/A, p. 104-113. Carhus+A. Factor d'impacte: SJR 1.096 / MIAR 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2016
Ravotto, A.; Piqué, R.; Ramos, J.; López, O.; Antolín, F., "Arqueología espacial en el delta del Llobregat: nuevos datos del yacimiento de Fonería" a Álvarez, J.M.; Nogales, T.; Rodà, I., XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica: Centro y periferia en el Mundo Clásico. S. 2. La arqueología del paisaje. Los recursos naturales. Vol. 1 (Mérida, 13-17 maig 2013), Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, p. 235-239.
Article en actes de congrés | 2014
Ravotto, A., "Starting points for dendroarchaeology in Catalonia" a Di Filippo, A.; Piovesan, G.; Romagnoli, M.; Helle, G.; Gärtner, H. (eds.), TRACE Volume 12. Scientific Technical Report 14/05, GFZ German Research Centre for Geosciences (Viterbo (Itàlia), 8-11 maig 2013), Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, p. 23-31.
Article en actes de congrés | 2014
Ravotto, A., "La muralla romana de Barcelona, una empresa de finals del segle III", Quarhis. Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 10, p. 140-162 / MIAR: 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2014
Ravotto, A., "Muralla romana. Torre del Bisbe", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2011, p. 108-111.
Article en d'altres revistes | 2012
Ravotto, A., "Carrer Cervantes", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2012, p. 121.
Article en d'altres revistes | 2012
Ravotto, A., "Drassanes Reials de Barcelona", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2010, p. 34-36.
Article en d'altres revistes | 2011
Ravotto, A., "Datos para la cronología de la muralla bajoimperial de Barcino", Empúries. Revista de recerca sobre el món clàssic i l’antiguitat tardana, 56, p. 249-276. Carhus+C / MIAR 6.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2011
Ravotto, A., "Placeta del Pi, 2", Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2009, p. 100-101.
Article en d'altres revistes | 2010
Ravotto, A.; Juan, Ll., "Metro L9. Estació de Foneria", Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2009, p. 88-91.
Article en d'altres revistes | 2010
Busquets, F.; Espejo, J. M.; Triay, V.; Ravotto A.; Moreno, A., "Les vies d’accés a les portes Nord-Oest i Sud-Oest de Barcino a través dels testimonis arqueològics", Quarhis. Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 5, p. 124-141 / MIAR 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2009
Calpena Marcos, D.; Ravotto, A., "Un taller de forja a les naus de la Generalitat dels Reials Drassanes de Barcelona. Evidències arqueològiques i documentals", Actes del III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, vol. 1 (Sabadell, 18-21 maig 2006), Ajuntament de Sabadell, ACRAM, Generalitat de Catalunya, p. 67-75.
Article en actes de congrés | 2007
Ravotto, A., "Material ceràmic procedent d’excavacions antigues (1949-1967) a la muralla de Barcino. Resultats preliminars", Quarhis. Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 3, p. 221-222 / MIAR 4.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2007
Ravotto, A., "Lettura archeologica di un territorio montano. L’alta val Tanaro: nuove evidenze ed alcune puntualizzazioni", Rivista di Studi Liguri, LXXII-LXXIII, p. 271-303. Carhus+D / MIAR 6.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2007
Calpena Marcos, D.; Ravotto, A., "Museografia di recupero", Nuova Museologia, 11, p. 26-28.
Article en d'altres revistes | 2004
Ravotto, A., "Considerazioni sul popolamento dell’Alta Val Tanaro in età romana", Rivista di Studi Liguri, LXX, p. 17-44. Carhus+D / MIAR 6.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2004