Arqueometria

L’arqueometria es basa en l’aplicació de les tècniques analítiques pròpies d’altres disciplines científiques (geologia, química, física, biologia, etc.) a l’estudi del patrimoni. Aquesta disciplina ha anat prenent força importància en els darrers anys en el camp de la recerca arqueològica. Avui, els estudis arqueomètrics han esdevingut imprescindibles per a obtenir un tipus de dades que, un cop interpretades, amplien de manera significativa la informació històrica que proporcionen els materials arqueològics.

Des de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics l’ICAC desenvolupa diversos projectes i estudis en els quals aplica tècniques analítiques als materials arqueològics inorgànics (inicialment pedres ornamentals, materials de construcció i ceràmiques) per tal de proporcionar una interpretació en clau arqueològica dels resultats.

Paleoambient

L’estudi del paleoambient engloba diverses disciplines i tècniques analítiques que ens ajuden a conèixer i comprendre millor els medis en els quals es van desenvolupar les diverses cultures de l’antiguitat i com aquest medi va afectar-les o condicionar-les.

La informació que aporten la paleobotànica i la paleoecologia han servit per posar de manifest uns sistemes econòmics i unes dinàmiques home-medi riques, variades, heterogènies, sovint complexes i inesperades.

Actualment a l’ICAC es duen a terme estudis antrocològics, palinològics i arqueozoològics tant en el marc de projectes propis del centre com de projectes externs a través d’encàrrecs.

Consulteu els diferents projectes associats: