Aquest programa específic té com a objectiu aprofundir en els processos de canvi que condueixen dels grups locals a les societats complexes i a la formació dels estats arcaics de la protohistòria de la Mediterrània occidental. Entre els objectius més concrets hem d’esmentar l’anàlisi de l’aparició de les desigualtats socials, la competència pels recursos, la pressió demogràfica, les formes de control del territori i la jerarquització sociopolítica, a través de l’estudi de diversos assentaments i necròpolis. Un altre dels objectius és l’anàlisi dels contactes entre cultures, tant des del punt de vista de les influències com de la resistència al canvi i la hibridació cultural, en el món ibèric, a la Gàl·lia mediterrània i en la civilització númida, no solament en el moment formatiu d’aquestes cultures sinó també en l’etapa de romanització.

El programa es materialitza en aquests moments en diversos projectes al món ibèric i al nord d’Àfrica. Pel que fa a l’àmbit ibèric, la recerca se centra especialment a les àrees ilercavona, cossetana i ilergeta, per tal d’incrementar el coneixement sobre l’estructura i jerarquització del poblament i el territori, l’estructura social i l’economia d’aquestes poblacions, i la seva evolució des de l’ibèric antic fins a la romanització. Pel que fa a l’Àfrica septentrional, la recerca se centra a la ciutat númido-romana d’Althiburos (Tunísia), amb l’objectiu de millorar la comprensió sobre les característiques i desenvolupament diacrònic de la ciutat durant el primer mil·lenni aC, documentar els processos de creixement demogràfic, la tecnologia de producció agropecuària i la interacció amb el món colonial fenici-púnic i el paper d’aquesta en els processos de canvi sociocultural.

Consulteu els diferents projectes associats: