Inscripcions

Primer termini d’inscripcions:
de l’1 de març al 21 de juliol del 2016

Segon termini d’inscripcions:
de l’1 al 30 de setembre del 2016

Per formalitzar la inscripció s’ha d’omplir aquest formulari.

Més informació aquí.

Institucions participants

Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

Contingut

El programa que dóna el títol de Màster en Arqueologia Clàssica presenta una càrrega total de 90 ECTS. No obstant això el nombre de crèdits a cursar pels alumnes podrà disminuir, a criteri de la Comissió coordinadora, d’acord amb l’acreditació de la formació prèvia corresponent.

Objectius

L’objectiu de Màster és oferir als estudiants una formació metodològica i una qualificació professional en el camp de l’arqueologia, una especialització en les principals línies de recerca i alhora una formació específica en arqueologia protohistòrica, grecoromana i de l’antiguitat tardana. S’ofereix una formació centrada en l’estudi de les societats mediterrànies antigues.
El Màster proporcionarà a l’alumne la possibilitat d’introduir-se en la recerca arqueològica a través de l’activitat que porten a terme en aquest camp les universitats i institucions que hi participen. L’arqueologia preventiva i la gestió i difusió del patrimoni arqueològic són també objectius de formació prioritaris.

Pla d’estudis

Vegeu aquest PDF. (curs anterior)

Professorat

Vegeu aquest PDF. (curs anterior)

Requisits d’admissió

La selecció dels alumnes es durà a terme acord amb els criteris següents:

 1. Idoneïtat del títol d’accés: fins a un màxim de 35 punts, d’acord amb l’ordre següent:
  • Titulats de l’àmbit de les Humanitats i de les Ciències Socials: fins a un màxim de 35 punts.
  • Titulats de l’àmbit de les Enginyeries: fins a un màxim de 20 punts.
  • Altres: 0 punts.
 2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al Màster: fins a un màxim de 35 punts.
 3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment, assistència a excavacions arqueològiques) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 20 punts.
 4. Coneixement d’idiomes (anglès, francès o alemany): fins a un màxim de 10 punts.

No obstant això, si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’òrgan d’admissió podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los d’acord amb els mèrits.

Criteris de selecció

La selecció segueix les indicacions del programa Erasmus Mundus quant a l’excel·lència dels candidats, la seva motivació i els objectius professionals.

La Comissió de selecció aplicarà els criteris expressats a continuació:

 • Currículum acadèmic: 50%
 • Llengües antigues: 10%
 • Llengües modernes: 20%
 • Experiència en arqueologia de camp: 20%

La Comissió es reserva el dret de convocar exàmens d’admissió en els quals els candidats hauran de demostrar els seus coneixements en història, arqueologia i filologia de les civilitzacions antigues.

D’altra banda, cal tenir en compte que la universitat organitzadora del Màster oficial estableix els procediments i requisits que considera necessaris per a l’admissió final al Màster. Per tant, a més del requisit de la titulació oficial, convé informar-se de les condicions o criteris de selecció que addicionalment pugui preveure el Màster.

Altra informació d’interès

Beques i ajuts

 • Beques Ministeri (MEC)
 • Beques Erasmus (Universitats de Lecce, Nàpols II (SUN), La Sapienza, Heidelberg, Padova, Reading, Wales, Budapest, Clermont-Ferrand, Messina, Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
 • Beques de l’ICAC: BIR (Beques d’iniciació a la recerca); pendents de convocatòria.

 

Coordinació

Contacte acadèmic
Coordinador de la Comissió

Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo
President de la Comissió, representant de la Facultat de lletres de la URV
Departament d’Història i Història de l’Art
Tel. 977 55 81 45
i Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Tel. 977 24 91 33
joaquin.ruizdearbulo@urv.cat

Coordinadors de centres

Dra. Eva Subías Pascual
Coordinadora URV i coordinadora general
Departament d’Història i Història de l’Art
Tel. 977 55 86 92
eva.subias@urv.cat

Dr. Josep Maria Palet Martínez
Coordinador de recerca i formació avançada de l’ICAC
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Tel. 977 24 91 33
jpalet@icac.cat

Dr. Josep Guitart Duran
Coordinador Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Ciències de l’Antiguitat
Tel. 93 581 25 15
josep.guitart@uab.cat

Contacte administratiu

Secretaria de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili
Tel. 977 55 95 13
capsfll@urv.cat

Secretaria de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Sra. Ana Gallego Salas
Tel. 977 24 91 33 (ext. 214)
agallego@icac.cat