Poster curs 2015-2016

Inscripcions

Primer termini d’inscripcions:
de l’1 de març al 19 de juny del 2015

Segon termini d’inscripcions:
de l’1 al 17 de setembre del 2015

Per formalitzar la inscripció s’ha d’omplir aquest formulari.

Institucions participants

Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona i Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

Contingut

El programa que dóna el títol de Màster en Arqueologia Clàssica presenta una càrrega total de 90 ECTS. No obstant això el nombre de crèdits a cursar pels alumnes podrà disminuir, a criteri de la Comissió coordinadora, d’acord amb l’acreditació de la formació prèvia corresponent.

Objectius

L’objectiu de Màster és oferir als estudiants una formació metodològica i una qualificació professional en el camp de l’arqueologia, una especialització en les principals línies de recerca i alhora una formació específica en arqueologia protohistòrica, grecoromana i de l’antiguitat tardana. S’ofereix una formació centrada en l’estudi de les societats mediterrànies antigues.
El Màster proporcionarà a l’alumne la possibilitat d’introduir-se en la recerca arqueològica a través de l’activitat que porten a terme en aquest camp les universitats i institucions que hi participen. L’arqueologia preventiva i la gestió i difusió del patrimoni arqueològic són també objectius de formació prioritaris.

Pla d’estudis

Vegeu aquest PDF.

Professorat

Vegeu aquest PDF.

Requisits d’admissió

La selecció dels alumnes es durà a terme acord amb els criteris següents:

 1. Idoneïtat del títol d’accés: fins a un màxim de 35 punts, d’acord amb l’ordre següent:
  • Titulats de l’àmbit de les Humanitats i de les Ciències Socials: fins a un màxim de 35 punts.
  • Titulats de l’àmbit de les Enginyeries: fins a un màxim de 20 punts.
  • Altres: 0 punts.
 2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al Màster: fins a un màxim de 35 punts.
 3. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades documentalment, assistència a excavacions arqueològiques) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 20 punts.
 4. Coneixement d’idiomes (anglès, francès o alemany): fins a un màxim de 10 punts.

No obstant això, si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’òrgan d’admissió podrà admetre estudiants sense necessitat de prioritzar-los d’acord amb els mèrits.

Criteris de selecció

La selecció segueix les indicacions del programa Erasmus Mundus quant a l’excel·lència dels candidats, la seva motivació i els objectius professionals.

La Comissió de selecció aplicarà els criteris expressats a continuació:

 • Currículum acadèmic: 50%
 • Llengües antigues: 10%
 • Llengües modernes: 20%
 • Experiència en arqueologia de camp: 20%

La Comissió es reserva el dret de convocar exàmens d’admissió en els quals els candidats hauran de demostrar els seus coneixements en història, arqueologia i filologia de les civilitzacions antigues.

D’altra banda, cal tenir en compte que la universitat organitzadora del Màster oficial estableix els procediments i requisits que considera necessaris per a l’admissió final al Màster. Per tant, a més del requisit de la titulació oficial, convé informar-se de les condicions o criteris de selecció que addicionalment pugui preveure el Màster.

Altra informació d’interès

Beques i ajuts

 • Beques Ministeri (MEC)
 • Beques Erasmus (Universitats de Lecce, Nàpols II (SUN), La Sapienza, Pàdua, Heidelberg, Padova, Reading, Wales, Budapest, Clermont-Ferrand, Messina, Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
 • Beques de l’ICAC: BIR (Beques d’iniciació a la recerca); pendents de convocatòria.

Coordinació

Contacte acadèmic
Coordinador de la Comissió

Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo
President de la Comissió, representant de la Facultat de lletres de la URV
Departament d’Història i Història de l’Art
Tel. 977 55 81 45
i Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Tel. 977 24 91 33
joaquin.ruizdearbulo@urv.cat

Coordinadors de centres

Dra. Eva Subías Pascual
Coordinadora URV i coordinadora general
Departament d’Història i Història de l’Art
Tel. 977 55 86 92
eva.subias@urv.cat

Dr. Josep Maria Palet Martínez
Coordinador de recerca i formació avançada de l’ICAC
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Tel. 977 24 91 33
jpalet@icac.cat

Dr. Josep Guitart Duran
Coordinador Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Ciències de l’Antiguitat
Tel. 93 581 25 15
josep.guitart@uab.cat

Contacte administratiu

Secretaria de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili
Tel. 977 55 95 13
capsfll@urv.cat

Secretaria de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Sra. Ana Gallego Salas
Tel. 977 24 91 33 (ext. 214)
agallego@icac.cat