La vil·la romana de la Burguera (Salou, Tarragonès)

Investigador/es principal/es:: Josep Maria Macias (ICAC).
Investigador/es colaborador/es: Moisés Díaz (Codex), Francesc Bosch (UB).
Fechas: 01/01/2007 - 31/12/2008

Estudi de les troballes arqueològiques aparegudes a la vil·la romana de la Burguera durant les excavacions d’urgència que va dur a terme en aquesta zona l’empresa d’arqueologia Codex-Arqueologia i Patrimoni. Compta amb la col·laboració de la Unitat de Documentació Gràfi ca de l’ICAC.

Es tracta d’un assentament de canvi d’era que va perdurar fins a l’etapa visigoda. Fins avui, s’hi han pogut documentar la part residencial, els banys privats, un petit horreum, els forns ceràmics i un extens centre d’elaboració vinícola. La zona ha estat edifi cada posteriorment i, actualment, l’àrea d’aquest jaciment ha quedat reduïda a l’àrea termal com a part museogràfica integrada dins els jardins del centre turístic.