Actuació arqueològica de la cova del molí d’en Gaspar de Ses Cases noves de Sineu: Campanya 2018

Investigador/es principal/es:: Mateu Riera (ICAC), Anna Gutiérrez Garcia-M. (ICAC) i Josep M. Puche (ICAC)
Investigador/es participante/s: Bartomeu Batllori, Anna Artina (ICAC), Miquel Àngel Escanelles
Fechas: 01/09/2018 - 31/10/2018
Financiación: Consell de Mallorca
Ajuntament de Sineu

En el marc del PROJECTE D’INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA DE LA COVA DEL MOLÍ D’EN GASPAR DE SES CASES NOVES DE SINEU: 2014-2018, l’objectiu del qual és arribar a determinar si la cova del molí d’en Gaspar, jaciment que es troba al terme municipal de Sineu (Mallorca), fou un columbari d’època romana i si aquesta va formar part d’una necròpoli més gran. De poder-se confirmar, es donaria un gir radical a tot el publicat fins ara del període romà de Mallorca, doncs fins el present no es coneix cap altra construcció d’aquesta naturalesa a tota l’illa.
Com a continuació natural dels treballs desenvolupats entre 2014 i 2017, els treballs de 2018 es centren en 2 grans àmbits. D’una banda s’ha intentat determinar si la cova i el solar on es troba el possible columbari podria haver estat també una zona d’extracció lítica (pedrera) en algun moment (anterior o posterior) al seu ús com a necròplis, i mirar d’entendre no només la seva possible cronologia sinó també com s’hauria articulat en el conjunt de l’explotació dels recursos de l’entorn de Sineu. En aquest sentit, la documentació exhaustiva de les traces d’eines i retalls antròpics, així com la identificació, prospecció i exàmen de les pedreres del territori obertes en la mateixa capa geològica, son una part essencial del projecte. I per una altra banda, amb una projecció que va més enllà del 2018, s’estableixen les bases d’un estudi arqueomètric orientat a intentar establir la procedència d’una sèrie d’elements de possible cronologia antiga trobats a les immediacions de la cova. En aquest sentit, s’ha dut a terme la identificació i descripció in situ de les capes geològiques i mostreig de la cova, així com dels dits elements i de les pedreres prospectades, així com les primeres fases de les tasques al laboratori (descripció macroscòpica, selecció i preparació de les làmines primes).