Excavació a la Necròpolis Alta

mòmia i cartonatge
Principal Investigator(s):: Josep Padró (UB), Eva Subías (URV) i Maite Mascort (Direcció General del Patrimoni Cultural).
Participating Researcher(s): Hassan Ibrahim Amer, Marguerite Erroux-Morfin (Institut d’Égyptologie François Daumas), Esther Pons (MAN), Concepció Piedrafita (Societat Catalana d’Egiptologia), Núria Castellano (UB), Núria Rodríguez Corcoll (UB), José Javier Martínez.
Dates: 01/01/2004 - 31/12/2011

Zona funerària amb tombes i deposicions que daten des del període saïta (segle VII aC) fins a la invasió dels àrabs a principis del VII dC. Les ruïnes consisteixen en grans cambres de pedra calcària escairada en alternança amb sepultures modestes construïdes amb tovot. Les tombes núm. 1 i 3 constitueixen les peces més monumentals i importants del conjunt per les referències escrites i les pintures que acompanyen l’edifici i els seus sarcòfags. Entre les construccions més tardanes destaca una casa funerària d’època paleobizantina amb espais de reunió amb decoració pictòrica i que compta amb criptes sepulcrals que permeten prometedors estudis paleoantropològics.
Aquest projecte es proposa la realització de cales estratigràfiques tant a l’interior com a l’exterior del recinte, per tal de precisar-ne la cronologia, i portar a terme l’estudi arqueològic, aprofundint en la tècnica constructiva, tipologies i significació històrica.