Estudi de la sedimentologia del Baix Camp

Principal Investigator(s):: Marta Prevosti (ICAC), Santiago Giralt (CSIC-Institut Jaume Almera).
Collaborating Researcher(s) Clàudia Abancó Martínez de Arenzana, Guillem Domènech Suriñach.
Dates: 01/01/2006 - 31/12/2008

Estudi geològic destinat a conèixer la geologia del quaternari de l’àrea en estudi, el Baix Camp i el sud del Tarragonès.S’ha preparat un estudi geològic encaminat a entendre l’evolució dels sòls en els darrers 2.000 anys. El grau d’afl orament del paleosòl romà correspon al grau de coneixement possible de l’arqueologia romana superfi cial. Així, el coneixement de l’evolució dels sòls de la zona en estudi permetrà conèixer el grau de fi abilitat que tenen les prospeccions superfi cials, fi ns a quin punt afl oren els sòls d’època romana a la superfície actual, en quins punts ho fan i on estan coberts per sediments, que no permeten accedir-hi. A partir d’aquí, es podran interpretar les dades procedents de les prospeccions intensives i extensives, amb rigor.