La difusió exterior de les àmfores de l’ager Tarraconensis i la importació d’àmfores forànies a aquesta àrea entre finals de la República i l’Alt Imperi

Autor/s: Járrega, R.; Berni, P.
Data: 29/03/2012

La difusió comercial de les àmfores vinàries produïdes al nord-est peninsular (s. I aC.-I dC)

Universitat de Barcelona
Barcelona, 28-30 de març de 2012
Organitza: Universitat de Barcelona