El model d’explotació econòmica. Organització de la producció amfòrica al Baix Llobregat a través de les àmfores

Autor/s: Berni, P.
Data: 20/12/2012

Ciutat i territori al conventus Tarraconensis: casos d’estudi i estat de la recerca

ICAC
Tarragona, del 7 al 8 de novembre de 2012
Organitza: ICAC