ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2009
Palet, J.M.; Riera, S., "Modelació antròpica del paisatge i activitats agropecuàries en el territori de la colònia de Barcino: aproximació de de l’arqueomorfologia i la palinologia" a Cèsar Carreras i Josep Guitart, Barcino I. Marques i terrisseries d'àmfores al Pla de Barcelona, Barcelona, p. 131-140.
Capítol de llibre | 2009
Panosa, M.I., De Kese a Tarraco. La població de la Tarragona romanorepublicana, amb especial referència a l’epigrafia, Premis Tarragonès 2007, “Els llibres del Consell”, Arola Editors, Tarragona.
Llibre | 2009
Panosa, M.I., Grècia i Egipte en l’origen del drama. El context sagrat, Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Col·lecció Hic et Nunc núm. 7, Tarragona.
Llibre | 2009
Parada López de Corselas, Manuel, "El cáliz ‘de San Segundo’ de la catedral de Ávila", Revista de Arqueología, 338, p. 24-35. .
Article en revistes indexades | 2009
Prevosti, M., "L’arqueologia del vi a l’àrea costanera de la Tarraconense. Una reflexió", El vi tarraconense i laietà: ahir i avui. Actes del simposium (Tarragona i Teià, 2007), Tarragona, p. 249-259.
Article en actes de congrés | 2009
Prevosti, M., "Las villae del Ager Tarraconensis, II", Les vil•les romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució i transformació. Estat actual de la investigació del món rural en època romana (28 - 30 novembre 2007), Barcelona.
Article en actes de congrés | 2009
Prevosti, M.; Martin, A., El vi tarraconense i laietà: ahir i avui. Actes del simposium, Marta Prevosti i Antoni Martín i Oliveras, Tarragona.
Llibre | 2009
Revilla, V.; González, J.R.; Prevosti, M. (eds.), Actes del Simposi: Les vil·les romanes a la Tarraconense. Vol I, Barcelona.
Llibre | 2009
Ribera, A.; Bustamante, M; Escrivà, I.; Guillen, P.; Huguet, E.; Iborra, P.; Martínez, R.; Ramón, A.; Salavert, J. V.; Vioque, J., "La Casa di Ariadna o dei Capitelli Colorati (Pompeya)(VII, 4, 51 y 31). Excavaciones y proyecto de restauración. Campaña 2008", Excavaciones en el extranger 2008. Informes y Trabajos, 3, p. 93-104.
Article en d'altres revistes | 2009
Riera, S.; Palet, J.M.; Ejarque, A.; Orengo, H.A.; Julià, R.; Curras, A.; Miras, Y., "Variabilité climatique, occupation du sol et paysage en Espagne de l’Âge du fer à l’époque médiévale: intégration des données paléoenvironnementales et de l’archéologie du paysage" a Hermon, E., Changements climatiques dans une perspective historique et systémique des interactions société-environnement naturel dans l'empire romain, Québec: Université Laval, p. 251-280.
Capítol de llibre | 2009