ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2020
Remolà, J.A.; Lasheras, A.; Pérez, M., "Tarraco, una base de operaciones de los ejércitos imperiales (ca. 420-470 d.C.)" a Carneiro, A.; Christie, N.; Diarte-Blasco, P., Urban Transformations in the Late Antique West, Coimbra University Press, Coimbra, p. 135-154.
Capítol de llibre | 2020
Rodríguez, F, "Un taller de vidre d’inicis del segle VIII dC al suburbi portuari de Tarracona", Anuari Memòria anual de l'Associació Cultural Sant Fructuós, 19, p. 29-33.
Article en d'altres revistes | 2020
Ressenya de Ruiz, J . C. de (Recensión de) Villa Adriana. Escultura de los almacenes, León, P. y Nogales, T. (eds.), Col. Hispania Antigua, Serie Arqueológica, 9, L’Erma di Bretschneider, Roma, 2018 publicat a , Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 28, 2020, p. 236-241.
Ressenya | 2020
Ruiz, J. C., "Retrato del joven César capite velato procedente del foro local de Tarraco", Madrider Mitteilungen, 60, p. 246-275. Carhus+D / 6.5 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Ruiz, J.C., "Elementos escultóricos del periodo romano conservados en el Museo Diocesano de Tarragona", Spal, 29,2, p. 147-177. .
Article en revistes indexades | 2020
Sala, R.; Ortiz, H. Sanmartí, J.; Garcia‐Garcia, E.; Belarte, M.C.; Noguera, N.; Morer, J.; Ble , E.; Pou, J.; Asensio, D.; Jornet. R., "Geophysical survey of the Iberian site (seventh–third centuries BC) of Masies de Sant Miquel (Catalonia, Spain). Interpretative challenges of geophysical data of an Iberian town", Archaeological Prospection, 27,2, p. 181-199. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.5 (any 2018) (Q3, Geosciences, multidisciplinary); Scopus, CiteScore: 1.64 (Q1, 98%, History); Carhus+A / 10.9 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Sanmartí, J.; Kallala, N.; Belarte, M. C.; Ramon, J.; Cantero, F. J.; López, D.; Portillo, M.; Valenzuela, S., "Numidian State Formation in the Tunisian High Tell" a Sterry, M.; Mattingly, D. J., Urbanisation and State Formation in the Ancient Sahara and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge, p. 438-475.
Capítol de llibre | 2020