ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2020
Galán Palomares, L.; Gutiérrez García-M., A., "Color i riquesa a la Vil·la romana del Munts (Altafulla): el dipòsit marmori trobat als anomenats “banys inferiors”", Auriga. Revista de divulgació del Món Clàssic., 101, p. 36-42.
Article en d'altres revistes | 2020
Gallego-Valle, A.; Colominas, L.; Burguet-Coca, A.; Aguilera, M.; Palet, J.M.; Tornero, C., "What is on the menu today? Creating a microwear reference collection through a controlled-food trial to study feeding management systems of ancient agropastoral societies", Quaternary International, 557, p. 3-11. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1.952 (Q3, Geography, Physical); Scopus, CiteScore: 2.19 (Q1, 75%, Earth-Surface Processes); Carhus+B / 11.0 (ICDS).
Article en revistes indexades | 2020
Giné, J.; Macias, J. M.; Remolà, J. A.; Salagaray, M.; Ciurana, J.; Provinciale, E.; Ynguanzo, M. D.; Fabregat, R., "El primer acostament a la traumatologia de qualitat al nostre país. La invasió dels romans a Ibèria", Revista de Cirugia Ortopèdica i Traumatologia, 17 (1), p. 47-57.
Article en d'altres revistes | 2020
González Soutelo, S.; Gutiérrez Garcia-M., A.; Lapuente Mercadal, P.; Rodà de Llanza, I., "Un busto inédito procedente de Abegondo (A Coruña)" a Noguera Celdrán, J.M.; Ruiz Molina, L., Escultura Romana en Hispania IX. Yakka. Revista de estudios yeclanos, año XXVI, número 22 (2017-2019), Universidad de Murcia, Yecla, p. 273-285.
Capítol de llibre | 2020
González, R.; Járrega, R.; Colom, E., "Marca AME sobre ánfora Dressel 2-3 layetana hallada en Mónaco", Boletín Ex Officina Hispana, 11, p. 15-17.
Article en d'altres revistes | 2020
Gorostidi, D., Tusculum V. Las inscripciones latinas de procedencia urbana, Serie Arqueológica, 15, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
Llibre | 2020
Gorostidi, D., "Llegendes de la Roma arcaica: entre història, literatura i folklore" a Sunyer, M.; Samper, E. (eds.), La llegenda, Estudis Catalans 9, Edition Reichenberger, Kassel, p. 41-54.
Capítol de llibre | 2020
Gorostidi, D., "Los primeros talleres epigráficos de Tarraco. Observaciones a propósito de materiales, usos y comitentes en las inscripciones de los siglos II y I a.C." a Vinci, M.S.; Ottati, A.; Gorostidi, D., La cava e il monumento. Materiali, officine, sistemi di costruzione e produzione nei cantieri edilizi di età imperiale, Edizioni Quasar, Roma, p. 177-194.
Capítol de llibre | 2020
Gorostidi, D., "L’ordinamento istituzionale del municipium antiquissimum Tusculanum: fra storia, mitistoria ed epigrafia" a Bianchi, E.; Pelloso, C. (eds.), Roma e l’Italia tirrenica. Magistrature e ordinamenti istituzionali nei secoli V e IV a.C., Classica Philosophica et Iuridica, Edizioni dell'Orso, Alessandria, p. 175-188.
Capítol de llibre | 2020
Gorostidi, D., "Virgilio, Ovidio y, quizá, Valerio Flaco en un nuevo fragmento de inscripción romana procedente de Tarraco", Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia, 10, p. 37-46. Carhus+D.
Article en revistes indexades | 2020