Roberta Di Febo

Membre, Unitat d'Estudis Arqueomètrics, Serveis científicotècnics.
Camps d'expertesa: Arqueometria, Geologia, Producció i comerç a l'antiguitat, Mineralogia.
Codi ORCID: 0000-0002-1102-8231
rdifebo@icac.cat
Breu currículum

Principal

Línies de recerca

Arqueometria; aplicació de la làmina prima en combinació amb tècniques micro-analítiques (SEM-EDS; EMPA, µRaman i SR-μXRD) per la caracterització de materials ceràmics (pastes i vidrats) d’època Medieval i Post-Medieval; processos tecnològics; transferència de coneixements entre regions i cultures.

Títols acadèmics

– 2019: Doctorat en Ciències Experimentals i Tecnologies, Universitat de Vic (UVIC). Títol de la tesi: “Identification of micro and nano-crystalline phases in the glazes of medieval and modern ceramics (13th -19th centuries): archaeometric implications”. Nota: Excel·lent

– 2016: Doctorat en Ciències Arqueològiques, Universitat de Barcelona (UB).  Títol de la tesi: “La ceràmica de Barcelona entre els segles XIII- XVIII a través de la seva caracterització arqueomètrica. El paper de l’anàlisi petrogràfica”. Nota: Excel·lent

– 2011: Màster en Arqueologia, Universitat de Barcelona (UB). Títol del TFM: “La Producció Ceràmica a la Barcelona baixmedieval i moderna. Una aproximació Arquèometrica”. Nota: 9.10/10

– 2007: Llicenciatura en ‘Conservazione dei Beni Culturali’, amb especialització en Arqueologia Grega i Romana, Università degli Studi di Parma (Itàlia). Títol del TFG: “Un possible faro antico a Durazzo (Albania). Analisi e confronti ”. Nota: 110/110 cum laude