Aquest espai té la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual del consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica, de conformitat amb el que disposa l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31-10-2007).

A l’ICAC, d’acord amb el que preveu l’article 3.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), per la qual es determinen els criteris de subjecció de les entitats del sector públic a l’àmbit subjectiu de la llei, li correspon el nivell 1 que correspon a les entitats considerades administracions públiques.

Aquí hi trobareu la informació relativa als anuncis de licitació, i si escau, d’adjudicació; els plecs de clàusules administratives particulars, i els plecs de prescripcions tècniques. I, quan escaigui, les adjudicacions provisionals i les definitives de les licitacions del consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

També publicarem aquí qualsevol altra documentació o comunicació que es consideri oportú publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes.

Consulteu aquí les licitacions en curs.