Òrgans de l’ICAC

Òrgans col·legiats

Consell de Direcció
Consell Científic Assessor

Òrgans individuals

Director
Màxim responsable ordinari de l’ICAC i dirigeix l’execució dels acords del Consell de Direcció

Subdirector
Coordina l’activitat científica i de formació avançada

Administrador
Responsable de la gestió administrativa, econòmica i de les activitats no científiques de l’Institut

Organigrama

El personal de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica està format per investigadors, personal dels serveis cientificotècnics i personal de gestió i suport a la recerca.

L’ICAC té una estructura de recerca flexible organitzada per equips d’investigació que participen en el Grup de recerca consolidat Mirades sobre la Mediterrània a l’antiguitat. D’Orient a Occident, de la Protohistòria a l’Antiguitat Tardana (MIRMED-GIAC). Cada equip d’Investigació està dirigit per un coordinador.

organigrama_cat

L’ICAC compta amb quatre tipus de personal investigador i becaris:

Investigadors contractats

És el personal investigador contractat a través d’ofertes de treball convocades per l’Institut o convocatòries públiques de recerca. Aquest personal es responsabilitza i col·labora en els projectes de recerca aprovats, pertany a un equip d’investigació i pot participar en els cursos de formació avançada que organitzi l’Institut. En el conjunt d’investigadors contractats cal incloure també els professors de la Universitat Rovira i Virgili que tenen vinculada la seva recerca a l’ICAC.

Investigadors adscrits

És el personal investigador pertanyen a d’altres centres de recerca (professorat universitari, conservadors de museus, etc.) i que s’adscriu voluntàriament en un equip d’investigació de l’ICAC, ja sigui per participar activament en la programació de les activitats de l’ICAC com per desenvolupar projectes, programes o línies de recerca en què participa l’Institut amb suport econòmic extern o propi. Amb aquesta figura, l’ICAC pot gaudir de la col·laboració d’investigadors d’altres institucions mitjançant la signatura dels convenis de col·laboració amb les institucions respectives per regular els termes d’aquesta col·laboració. L’ICAC també compta amb investigadors individuals que volen participar activament de la recerca de l’Institut com a investigadors adscrits.

Investigadors col·laboradors i visitants

És el personal investigador d’altres centres de recerca (professorat universitari, conservadors de museus, etc.) que manifesta interès per les tasques de l’ICAC i la seva voluntat de col·laborar-hi puntualment o de fer-ne un seguiment general. A mesura que aquest tipus d’investigador s’implica en les tasques de l’ICAC, pot passar a ser un investigador adscrit. A més, l’Institut podrà comptar amb especialistes de prestigi reconegut que, en qualitat d’investigadors visitants, participin en les activitats específiques de recerca o en els cursos de formació avançada.

Investigadors en formació

És el personal que aconsegueix aquesta vincle amb l’ICAC a través de convocatòries públiques de recerca (del Ministeri, de la Generalitat o d’altres) o bé directament per l’ICAC mitjançant convocatòries pròpies. Amb la figura de l’investigador predoctoral, l’Institut pretén fomentar la formació de personal investigador. Aquest personal desenvoluparà la recerca bàsicament en el marc d’un o més projectes aprovats per l’Institut.

Becaris

L’ICAC oferta beques als estudiants del programes de formació avançada que coorganitza amb les universitats. Aquestes beques tenen l’objectiu d’iniciar els estudiants en el camp de la recerca i permetre’ls participar amb els equips d’investigació de l’Institut.

A més, l’ICAC compta amb personal adequat per fer front a l’activitat dels serveis cientificotècnics i també compta amb personal de gestió i suport a la recerca.