Pau Olmos Benlloch

Visiting postdoctoral researcher (R2), Research Department.
Member, Research team: Protohistoric Archaeology.
Fields of expertise: Protohistory, Archaeology of Coastal Areas, Metrology, Urbanism.
ORCID code: 0000-0002-9755-1110
polmos@icac.cat
Publications
Palet, J. M.;Olmos, P.; Garcia, A.; Polonio, T.; Orengo, H. A., "Occupation et anthropisation des espaces de haute montagne dans les vallées de Nuria et Coma de Vaca (Gerona, Espagne): résultats des recherches archéologiques et patrimoniales" a Deschamps, A.; Costamagno,S.; Milcent, P-Y.; Pétillon, J-M.; Renard, C.; Valdeyron, N. (dir.), La conquête de la montagne: des premières occupation humaines à l’anthropisation du milieu. Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, Éditions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, Open Edition books, Paris, p. 1-25.
Article in Conference Proceedings | 2019
Monrós, M.; Belarte, M.C.; Allué, E., Batista, L.; Camañes, P.; Canela, J.; Domènech, G.; Fontanals, M.; Olmos, P.; Principal, J.; Rojas, A., "The DIGIBERS project. The socialisation of research in the digital era: the case of Iberian archaeology", Butlletí Arquelògic. Reial Societat Arqueològica Tarraconense, V, 40.
Article in other journals | 2018
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Olmos, P., "El poblament ibèric a Flix: de la primera edat del ferro a la formació de la cultura ibèrica a l’antiga Ilercavònia", Miscel·lània del CERE, 28 (Dossier Ibers i romans a l'Ebre), Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Valls, p. 223-246.
Book Chapter | 2018
Belarte, M. C.; Noguera, J.; Olmos, P., "Una residència de planta complexa de l’ibèric antic al jaciment de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 28, p. 369-384. Carhus+B / 3.9 (ICDS).
Article in indexed journals | 2018
Olmos, P.; López-Romero, E.; Daire, M-Y., "Coastal erosion and public archaeology in Brittany, France: recent experiences from the ALeRT project" a Dawson, T.; Nimura, C.; López-Romero, E.; Daire, M. Y. (eds.), Public Archaeology and Climate Change, Oxbow Books, Oxford, p. 145-154.
Book Chapter | 2017
More Publications
Carreras, C.; Olmos, P.; Rascón, S.; Sánchez Montes, A. L.; De Soto, P., "El diseño urbano de la regio IV de Complutum (Alcalá de Henares). Estudios a partir de la prospección geofísica", Lucentum, 36, p. 221-237. Scopus; Carhus+D / 6.5 (ICDS).
Article in indexed journals | 2017
Olmos, P.; López-Romero, E.; Daire, M-Y.; Martin, C.; Perès, T., "Erosión litoral y participación ciudadana en el Oeste de Francia" a Vaquerizo, D.; Ruiz, A. B.; Delgado, M. (eds.), RESCATE Del registro estratigráfico a la sociedad del conocimiento: el patrimonio arqueológico como agente de desarrollo sostenible, Universidad de Córdoba, Córdoba, p. 369-380.
Book Chapter | 2017
Belarte, M. C.; Noguera, J.; Olmos, P., "L’assentament ibèric de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre). Intervencions 2011-2015", Actes de les I Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre (Tortosa, del 6 al 7 de maig de 2016), p. 316-331.
Article in Conference Proceedings | 2016
Olmos, P., "Modulación y proporción en la arquitectura emporitana entre los siglos VI-II a.C.", Empúries, 56 (2009-2011), p. 125-141. Carhus+C / 6.50 (ICDS).
Article in indexed journals | 2016
Olmos, P., "Influencia de la arquitectura púnica en la metrología ibérica contestana", Folia Phoenicia, 1, p. 445-451.
Article in other journals | 2016
Moreno, A.; Olmos, P., Quart de Poblet 1936-1939: Un poble de la rereguarda, XIII Premi de Ciencies Socials i Humanes "Amador Griñó i Guzmán", Quart de Poblet.
Book | 2015
Moreno, A.; Olmos, P., "Defensa pasiva en la retaguardia republicana: el refugio antiaéreo de la plaça de la Creu (Quart de Poblet, Valencia)" a Alapont Martín, Ll.; Martí Oltra, J.; Tendero Fernández, F. E. (eds.), Actuacions sobre el patrimoni arqueològic de la Comunitat Valenciana (València, del 14 al 16 desembre 2012), Quaderns dels Museus Municipals de València, 3, València, p. 353-362.
Article in Conference Proceedings | 2015
Moreno, A.; Olmos, P., "Infancia evacuada: La Colonia Escolar Villa Amparo de Quart de Poblet (1937-1938)", La Linde, revista digital de arqueología profesional, 3, p. 177-188.
Article in other journals | 2014
Olmos, P., "Sobre un modelo constructivo de la arquitectura ibérica en territorio Ausetano", Archivo Español de Arqueología, 86, p. 37-49. Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Article in indexed journals | 2013
Sala, R.; Principal, J.; Olmos, P.; Tamba, R.; Garcia, E., "Multimethod Geophysical Survey at the Iron Age Iberian Site of El Molí d’Espígol (Tornabous, Lleida, Catalonia): Exploring Urban Mesh Patterns Using Geophysics", Archaeological Prospection, 20 (4), p. 249-265. JCR (ISI), Factor d'impacte: 1,917 (any 2013); Scopus; Carhus+A / 9.977 (ICDS).
Article in indexed journals | 2013
Belarte, M. C.; Malgosa, A.; Noguera, J.; Olmos, P.; Piga, G., "Las necrópolis protohistóricas tumulares de Cataluña meridional: el ejemplo de Sebes (Flix, Tarragona)", Trabajos de Prehistoria, 70, 2, p. 256-275. JCR (ISI), Factor d'impacte: 0,404 (any 2012); Scopus; Carhus+A / 9.997 (ICDS).
Article in indexed journals | 2013
Olmos, P., "¿Se puede hablar de una metrología ilercavona? Sobre la posible existencia de una unidad de medida lineal en la Ilercavonia" a Belarte, M. C.; Benavente, J. A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, 16-19 de noviembre de 2011) (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 129-136.
Article in Conference Proceedings | 2012
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Olmos, P., "Novedades sobre el mundo funerario en la Ribera d’Ebre", Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 17-35.
Article in Conference Proceedings | 2012
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Olmos, P., "Aportaciones al proceso de iberización en el curso inferior del Ebro: el ejemplo de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre, Tarragona)" a Belarte, M. C.; Benavente, J. A.; Fatás, L.; Diloli, J.; Moret, P.; Noguera, J. (eds.), Íberos del Ebro. Actas del II Congreso Internacional (Alcañiz-Tivissa, 16-19 de noviembre de 2011) (Alcañiz-Tivissa, del 16 al 19 de novembre de 2011), Documenta, 25, ICAC, Tarragona, p. 95-102.
Article in Conference Proceedings | 2012
Belarte, M.C.; Noguera, J.; Olmos, P.; Cervelló, F., "La necròpolis protohistòrica de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)" a Rovira Hortalà, M. C.; López Cachero, F. J.; Mazière, F. (dirs.), Les necròpolis d’incineració entre l’Ebre i el Tíber (segles IX-VI aC): metodologia, pràctiques funeràries i societat (Barcelona, del 21 al 22 de novembre de 2008), Monografies, 14, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona, p. 95-101.
Article in Conference Proceedings | 2012
Belarte, C.; Olmos, P.; Principal, J., "¿Los romanos “iberizados”?. Construcción romana y tradición indígena en la Hispania Citerior mediterránea", Bullettino di Archeologia On Line. Edizione speciale - Congresso di Archeologia A.I.A.C. 2008. Numero 1. 2011 Anno II (Roma, 22-26 setembre de 2008), Roma, p. 96-111.
Article in Conference Proceedings | 2011
Olmos, P., "Aproximació a la metrologia ibèrica (segles V-II aC)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 19, p. 51-74. Carhus+C / 3.88 (ICDS).
Article in indexed journals | 2009
Belarte, C.; Noguera, J.; Olmos, P.; Cervelló, F., "El conjunt arqueològic de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)", Miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, p. 119-139.
Book Chapter | 2009
Olmos, P.; Puche, J.M., "La proporció en l’arquitectura ibèrica: la torre Y-Z de la ciutadella ibèrica d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès)", Butlletí Arqueològic, 30, p. 29-41.
Article in other journals | 2008
Olmos, P., "Adaptació metrològica grega en l’arquitectura ibèrica de Catalunya: Puig de Sant Andreu d’Ullastret i Mas Castellar de Pontós", Cypsela, 17, p. 273-286. Carhus+C.
Article in indexed journals | 2008
Olmos, P., "Ressenya a RUIZ, A.; SÁNCHEZ, A.; BELLÓN, J. P., Los archivos de la arqueología ibérica: una arqueología para dos Españas, Universidad de Jaén, Jaén, 2006.", Pyrenae, 38.2, p. 125-126. .
Article in indexed journals | 2008
Olmos, P., Montanero, D., "El poblat de la primera edat del ferro (segles VIII – VI aC) de Sebes i el seu entorn ambiental durant la protohistòria.", Aljub, 14, p. 16-18. .
Article in indexed journals | 2006