El jaciment romà de Can Tacó i el seu entorn (Montmeló – Montornès del Vallès, Vallès Oriental)

Vista de Can tacó des del Turó de les Tres Creus una vegada finalitzat el projecte de posada en valor
Principal Investigator(s):: Josep Guitart (UAB-ICAC)
Participating Researcher(s): Esther Rodrigo, Gemma Garcia i Montse Tenas (Museu de Montmeló)
Dates: 01/10/2004 - 28/12/2015

Aquest projecte se centra en dos eixos de treball: l’estudi arqueològic del jaciment de Can Tacó (Montornès – Montmeló) i l’anàlisi territorial de la Laietània interior (Vallès Oriental), és a dir, l’estudi del context territorial d’aquest jaciment des de la perspectiva de l’arqueologia del paisatge. Aquest jaciment presenta un gran interès per la seva cronologia i tipologia, ja que segurament es tracta d’una edificació que exercia funcions de control sobre el territori i alhora probablement seria una residència de carácter representatiu del poder romà en els moments primerencs de la romanització (segona meitat del segle II aC); i també pel seu context territorial, ja que se situa en un punt estratègic de la via Augusta, a la vora del terminus Augustalis de Montornès del Vallès. La zona és de gran interès en relació amb l’organització territorial i l’ocupació del sòl a l’antiguitat. Es planteja una recerca pluridisciplinària que comprengui l’estudi del jaciment i del territori atenent les formes d’hàbitat, l’estructuració, l’ocupació del territori i l’evolució del paisatge. Els objectius d’aquest projecte són: establir la cronologia d’ocupació i analitzar les formes d’hàbitat, elaborar un estat de la qüestió de la recerca arqueològica en el territori d’estudi, definir la tipologia d’aquest assentament que es perfila com una edificació singular que devia tenir un pes molt destacat dintre del territori circumdant, ja que podria ser un dels centres de poder romà de les primeres fases de la romanització en aquest territori; definir la tipologia, funció, cronologia i fases d’ocupació dels assentaments rurals més significatius; estudiar les estructures agràries (parcel·laris, cadastres) i l’organització territorial; caracteritzar el procés de romanització al Vallès Oriental; estudiar l’evolució vegetal de les formacions forestals, arbustives i herbàcies; estudiar els sistemes d’usos del sòl (conreus, pastures, usos del bosc, etc.) i potenciar l’ús del patrimoni arqueològic com a recurs de dinamització cultural.