Third International Summer School “La ceràmica romana a la Mediterrània Occidental. Tipologia producció i comerç”

Dates: 05/10/2009 - 08/10/2009
Organitza: ICAC, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali - CNR