Nova publicació sobre els carrers del Conventus Tarraconensis

Ha arribat a l’ICAC una novetat editorial. La investigadora adscrita a l’ICAC Núria Romaní ha publicat l’obra Carrers i serveis viaris a les ciutats romanes del ‘conventus tarraconensis’ (segles II ac – VI dC). La publicació és el segon volum de la Serie Studia Archaeologica de la col·lecció Forma Conventus Tarraconensis, de l’Institut d’Estudis Catalans, i és una coedició IEC-UAB-ICAC.

Aquesta monografia s’ha dut a terme en el marc del Grup de Recerca Arqueològica UAB-ICAC: Arqueologia de la Ciutat i del Paisatge. Ha rebut el suport del Ministeri d’Economia i Competitivitat (projecte HAR 2009-10752) i del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (2009 SGR 1163).

El treball és un dels resultats de la tesi doctoral de la investigadora Núria Romaní, que va fer la seva defensa a l’ICAC el 2012, amb una qualificació de cum laude (veure notícia).

El volum planteja un estudi aprofundit sobre les vies urbanes romanes dins l’àrea que engloba des de l’antiga Emporiae fins a Valentia. Recull i contrasta dades en un catàleg descriptiu de cadascuna de les ciutats investigades. La primera part fa referència a l’evolució urbanística i a les tècniques constructives. La segona part, presentada en format CD-ROM, tracta de vestigis arqueològics de la xarxa viària. L’estudi demostra com una aproximació arqueològica acurada als carrers de la ciutat antiga pot enriquir enormement el seu coneixement, ja que en definitiva, són una part essencial i indissociable de l’urbs: els seus eixos de comunicació interna i un dels grans escenaris de la seva vida pública.

Sumari:

PROLOGO, per Luisa Migliorati.

 1. Introducció
 2. Antecedents i història de la recerca: entre els estudis d’urbanisme antic i l’aproximació social
  • El punt de partida: els estudis urbanístics i el carrer com a línia en el pla programàtic
  • Nous plantejaments en la «investigació viària»: la influència del New Urbanism i les noves teories urbanes en una lectura més social dels carrers antics
  • Aproximació arqueològica als carrers: estudis de cas
 3. Carrers i serveis viaris al conventus Tarraconensis: estudi per ciutats
  • Emporiae (ciutat romana)
  • Iesso
  • Iluro
  • Baetulo
  • Barcino
  • Tarraco
  • Valentia
 4. Els carrers de les ciutats del conventus Tarraconensis: una anàlisi comparativa
  • Introducció
  • Mesures
  • Materials, tècniques i dinàmiques de construcció, pavimentació i reparació
  • Sistmes de sanejament
  • Sistemes de distribució hídrica
  • Elements d’organització i protecció viària
  • Món ritual
  • Ocupació de l’espai públic
 5. Conclusions i observacions finals
  • El carrer, un espai construït
  • El carrer: espai social, simbòlic i de representació
 6. Conclusions and final remarks
  • The street, a built space
  • The street: a social space, a symbolic space and a representation space
 7. Bibliografia i documentació

 

COMPARTEIX: