Propera lectura de tesi sobre hàbitat rural a la Laietània

Materials arqueològics del jaciment de Can Suari (Llinars del Vallès).

Victòria Cantarellas Sancho, becària predoctoral de l’ICAC, llegeix la tesi “Arquitectura i economia dels hàbitats rurals dels segles II-I aC a la Laietània” el dimecres 20 de gener a les 11.30 hores a l’ICAC.

Els directors del treball són Josep Guitart (UAB-ICAC) i Pere Castanyer (MAC-Empúries).

El tribunal està format per:
– Presidenta: M. Carme Belarte (ICREA-ICAC)
– Secretari: Joaquim García Roselló, Arqueòleg Municipal del Centre de Patrimoni Arqueològic i Natural de l’Ajuntament de Mataró
– Vocal: Josep Burch, professor de la Universitat de Girona

Resum

El treball aprofundeix en el coneixement dels hàbitats rurals dels segles II aC i I aC emplaçats a la regió que en època ibèrica havia esdevingut la Laietània, a  partir de quatre casos d’estudi que responen a establiments ibèrics i romans.

La tesi caracteritza aquests assentaments mitjançant l’anàlisi interna i exhaustiva, tenint en compte l’entorn de cada jaciment (recursos hídrics, vies de comunicació i jaciments propers), les estructures constructives, les restes materials (elements arquitectònics, decoratius, de serralleria, mobiliari i agençaments interns), les tècniques i el material constructiu, la modulació, la funcionalitat dels àmbits, la planificació i estructuració del recinte, l’economia, els conjunts ceràmics i altres materials significatius (principalment metàl·lics) i les fases evolutives.

El treball identifica tres tipus d’hàbitat baixrepublicans: els pròpiament ibèrics, establiments rurals, i els romans, interpretats com una residència itàlica i un assentament vinculat a una via de comunicació.

COMPARTEIX: