Propera lectura de tesi sobre el dibuix arquitectònic en arqueologia

Coberta de la tesi de Josep Maria Puche.

Dilluns 11 de gener del 2016 Josep Maria Puche (ICAC) llegeix la tesi “Ars sine scientia nihil est. Nous fonaments per a una vella praxi. Dibuixar l’arquitectura en arqueologia”, dirigida per Josep Guitart (UAB-ICAC). Serà a la Sala d’actes de l’ICAC a les 11 hores.

Formen el tribunal:
President: Joaquim Pera, professor titular de l’àrea d’arqueologia de la UAB
Secretari: Antonio Pizzo, investigador titular de l’Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC)
Vocal: Carla Maria Amici, professora titular de l’àrea d’arqueologia de la Facoltà di Beni Culturali dell’Università dil Salento (Itàlia)

Resum

La tesi s’inscriu dins d’una llarga tradició d’estudis i reflexions sobre la naturalesa del llenguatge gràfic en arqueologia i la interpretació i representació de les realitats arqueològiques arquitectòniques. No debades, la representació gràfica, “el dibuix”, és omnipresent i imprescindible en qualsevol activitat arqueològica o d’estudi del patrimoni històric.

Aquesta tradició, que en països com Itàlia ha donat departaments especialitzats, és pràcticament inèdita a casa nostra. Aquesta tesi, de fet, és una de les poques redactades en les universitats espanyoles que des del punt de vista epistemològic s’aproxima a la problemàtica de la representació de l’arquitectura arqueològica, i en aquest sentit és pionera.

El treball és una reflexió teòrica sobre el significat i la definició de la representació gràfica, els marcs de referència que hauria de tenir i quines haurien de ser les aptituds de la seva generació i ús. La tesi també proposa solucions per a una bona execució d’aquesta disciplina i defineix un marc teòric ideal sobre el qual s’hauria de desenvolupar. Sense oblidar les problemàtiques i oportunitats que aporten les noves tecnologies de captura i representació –i per tant, de comprensió– de la realitat.

COMPARTEIX: